ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSTI VETFAMILY

Vytvorili sme komunitu, v rámci ktorej sa nezávislé veterinárne kliniky môžu podeliť o svoje poznatky, robiť lepšie nákupné rozhodnutia a ďalej sa rozvíjať, aby si dokázali zachovať svoju konkurencieschopnosť. Využívame pri tom rôzne služby a zhromažďujeme a uchovávame údaje potrebné na efektívne využívanie našich služieb a sietí.

Spoločnosť VetFamily Holding AB (ďalej len „spoločnosť VetFamily“ alebo „my“) je prevádzkovateľom a zodpovedá za spracúvanie vašich osobných údajov. Vaše súkromie považujeme za veľmi dôležité. Preto sa zaväzujeme zabezpečiť, aby boli osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, uchovávané a spracúvané bezpečným spôsobom a v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR). Tieto zásady opisujú, aké údaje zhromažďujeme a ako ich používame a zdieľame.

 

 1. Aké údaje zhromažďujeme?

V závislosti od toho, ktoré služby využívate, zhromažďujeme rôzne druhy údajov o vašej klinike a o vás.

 • Údaje, ktoré nám poskytujete.Spracúvame osobné a firemné údaje a ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete pri využívaní našich služieb. Môže ísť o prípady, keď sa zaregistrujete ako člen siete VetFamily, keď sa zúčastňujete na členských sympóziách alebo iných aktivitách, keď prispievate do našej komunity alebo keď sa na nás obrátite so žiadosťou o podporu.
 • To, čo robíte. Keď využívate naše služby, zhromažďujeme informácie o tom, čo robíte. Môžu to byť informácie o tom, ako využívate naše služby, keď sa napríklad zúčastňujete členských sympózií, sťahujete materiály alebo odpovedáte na otázky v prieskumoch.
 • Nákup.V rámci dohadovania podmienok a uzatvárania zmlúv s dodávateľmi spoločnosť VetFamily získava od partnerských dodávateľov informácie o nákupoch a analyzuje ich. Môže ísť o informácie týkajúce sa celkového objemu výdavkov a jednotlivých nákupov podľa kategórií alebo produktov.
 • Informácie o zariadeniach.Zhromažďujeme informácie z počítačov, tabletov, telefónov alebo iných zariadení, z ktorých pristupujete k našim digitálnym platformám, napr. k nášmu členskému portálu, alebo informácie o týchto zariadeniach. Môže ísť o informácie ako používaný operačný systém, verzia hardvéru a nastavenia zariadenia.
 1. Akým spôsobom tieto údaje používame?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe nasledujúcich právnych dôvodov:

 • Plnenie zmluvy. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami alebo na prijatie opatrení na základe vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy.
 • Súhlas. Poskytli ste nám súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov.
 • Oprávnené záujmy. Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana.
 • Splnenie zákonných povinností. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje.

 

Naším cieľom je poskytovať najlepšiu možnú podporu všetkým našim členom. Všetky informácie, ktoré máme, používame na účely rozvoja a ďalšieho poskytovania našich služieb v súlade s nižšie uvedeným:

 • Poskytovanie služieb.Na základe vami poskytnutých informácií dokážeme poskytovať naše služby s personalizovaným obsahom, ktorého účelom je pomôcť vašej klinike. Patrí sem uzatváranie dodávateľských zmlúv relevantných pre nezávislé kliniky, inšpirácia prostredníctvom našich bulletinov a rady, ako ďalej rozvíjať alebo zlepšovať vašu kliniku, aby bola ešte úspešnejšia.
 • Zlepšovanie služieb.Informácie o spôsobe, akým využívate naše služby, sa používajú na zlepšovanie našich služieb. Napríklad to, ako často sú služby alebo funkcie využívané, nám pomáha určiť relevantnosť týchto služieb alebo funkcií a pomáha nám zlepšovať naše služby pre všetkých členov. Môže to zahŕňať spätnú väzbu v prieskumoch, vzorce nákupného správania u partnerských dodávateľov, čítanie bulletinov alebo účasť na zasadnutiach počas členských sympózií.
 • Podpora komunity.Informácie, ktoré nám poskytnete, napríklad príspevky do členských diskusií online alebo na členských sympóziách, môžu byť zdokumentované a verejne zobrazené pre ostatných členov so zámerom pomôcť ostatným členom veterinárnej komunity zlepšovať ich kliniku. Súhrnné a anonymizované informácie o tom, ako naši členovia súhrnne využívajú naše služby a partnerské zmluvy, môžu byť zverejnené alebo zdieľané s cieľom poskytnúť veterinárnej komunite prehľad o nákupných zvyklostiach ostatných členov, napr. na účely porovnávania.
 • Komunikácia s vami.Vaše informácie používame na komunikáciu s vami o našich službách a podpore. Vaše údaje používame aj na to, aby sme vám odpovedali, keď nás kontaktujete. Vaše údaje nám tiež umožňujú zasielať vám zľavy, špeciálne ponuky a exkluzívne ponuky partnerských dodávateľov relevantné pre vašu kliniku.
 • Zaručenie maximálnej bezpečnosti.Informácie, ktoré sme získali, využívame aj pri overovaní členstva a aktivity a na zaručenie maximálnej bezpečnosti a ochrany našich služieb, napríklad vyšetrovaním podozrivej aktivity alebo neoprávneného používania našich služieb.

 

 1. Akým spôsobom sa tieto údaje zdieľajú?

Informácie, ktoré nám poskytnete alebo ktoré zhromažďujeme, môžu byť zdieľané v rámci organizácie VetFamily, v rámci členskej komunity alebo aj so stranami mimo siete VetFamily s cieľom zabezpečiť, zlepšiť alebo zachovať integritu našich služieb:

 • Zdieľanie údajov v rámci organizácie VetFamily.Informácie, ktoré o vás máme, zdieľame v rámci našej organizácie s cieľom poskytovať služby a ďalej ich zlepšovať. Môže to zahŕňať informačné súhrny pri vytváraní poradenských modulov, príklady osvedčených postupov pre informačné bulletiny alebo výsledky prieskumov ako podklady pre rokovania s dodávateľmi.
 • Zdieľanie údajov v rámci komunity členov siete VetFamily.Keď prispejete do diskusie napríklad na členskom sympóziu alebo na členskom portáli, tieto informácie môžu byť verejne zdieľané a viditeľné pre všetkých členov s aktívnymi kontami.
 • Zdieľanie údajov s partnerskými dodávateľmi.Anonymizované informácie môžeme zdieľať s partnerskými dodávateľmi s cieľom vyhodnotiť a prípadne zlepšiť existujúce zmluvy, identifikovať potenciálny vývoj a odhaliť trendy relevantné pre zlepšenie prevádzok našich členov. Môže ísť o údaje týkajúce sa nákupov produktov, histórie objednávok alebo analytické údaje.
 • Zdieľanie údajov s dodávateľmi spomedzi tretích strán.V rôznych oblastiach môžeme využívať subdodávateľov, ktorí nám umožňujú poskytovať služby, napríklad organizátora podujatia Dni členov VetFamily alebo spoločnosť poskytujúcu účtovnícke služby. To znamená, že aj oni potrebujú pracovať s niektorými informáciami o našich členoch. Prípadné tretie strany však nesmú tieto údaje používať na iné účely, ako na poskytovanie zmluvne dohodnutých produktov a služieb.
 • Zdieľanie údajov s novým oprávneným používateľom konta.Ak je z dôvodu personálnych zmien potrebné previesť vaše konto na nového oprávneného zástupcu z vašej kliniky, niektoré informácie týkajúce sa konta môžu byť zdieľané aj s novým zástupcom, podľa uváženia spoločnosti VetFamily, aby zostala zachovaná integrita konta.
 • Zdieľanie údajov s novým majiteľom.Ak dôjde k zmene vlastníckych pomerov alebo prebratiu kontroly nad niektorými či dokonca všetkými našimi službami alebo príslušnými aktívami, môžeme vaše informácie preniesť novému vlastníkovi.
 • Predajcovia, poskytovatelia služieb a iní partneri.Informácie môžeme poskytnúť predajcom, poskytovateľom služieb a iným partnerom, ktorí zabezpečujú globálnu podporu našej organizácii a samostatným veterinárnym klinikám, napríklad pri poskytovaní služieb technickej infraštruktúry, analýze spôsobu využívania našich služieb, meraní účinnosti reklám a služieb, poskytovaní služieb zákazníkom, zabezpečovaní platieb alebo pri vykonávaní akademického výskumu a prieskumov. Títo partneri musia dodržiavať prísnu povinnosť zachovávania dôvernosti takým spôsobom, ktorý je v súlade s týmito zásadami a zmluvami, ktoré s nimi môžeme uzavrieť.

 

Ak sa niektorá zo strán nachádza v krajine mimo EÚ/EHP, vaše osobné údaje môžu byť prenesené do krajiny, v ktorej môže byť štandardná iná úroveň zabezpečenia, aká sa vyžaduje v rámci organizácie VetFamily. V takom prípade prijmeme všetky potrebné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov v súvislosti s takýmto prenosom, napr. uzatvorením zmlúv s príjemcami, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje budú spracúvané primeraným spôsobom.

 

 1. Vaše práva

Podľa zákona o ochrane osobných údajov máte určité práva.

 • Prístup k vašim osobným údajom – máte právo získať informáciu o tom, či spracúvame vaše osobné údaje, a takisto výpis tých údajov, ktoré sa spracúvajú.
 • Žiadosť o opravu – máte právo žiadať o opravu nesprávnych osobných údajov.
 • Žiadosť o vymazanie – za určitých okolností máte právo na vymazanie svojich osobných údajov.
 • Namietanie voči spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu – máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov a takisto máte právo na obmedzenie ich spracúvania.
 • Právo na prenosnosť údajov – máte právo žiadať, aby boli osobné údaje od nás prenesené do inej spoločnosti, inému orgánu alebo inej organizácii. Toto právo je obmedzené na osobné údaje, ktoré ste nám poskytli vy sami.

Ak si chcete uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese contact@vetfamily.com.

Ak chcete podať sťažnosť týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť aj na orgán na ochranu údajov vo vašej krajine.

 

 1. Ako chránime vaše osobné údaje?

Vaše súkromie považujeme za veľmi dôležité, preto kladieme maximálny dôraz na zabezpečenie. Prijímame opatrenia na ochranu vašich údajov v súlade s nariadením o ochrane údajov a zavedenými usmerneniami týkajúcimi sa zabezpečenia údajov. To napríklad znamená, že dodržiavame postupy a usmernenia týkajúce sa ochrany údajov a že naši zamestnanci majú prístup len k tým údajom, ktoré potrebujú na výkon svojej práce.

V niektorých prípadoch spracúvame vaše osobné alebo firemné údaje, ak nám to tak ukladá zákon, napríklad z dôvodu našich účtovných povinností alebo na žiadosť príslušného úradu. K vašim údajom môžeme pristupovať, uchovávať ich a zdieľať v reakcii na zákonnú požiadavku, ak sme v dobrej viere presvedčení, že to od nás zákon vyžaduje. K údajom môžeme pristupovať, uchovávať ich a zdieľať aj vtedy, ak sme v dobrej viere presvedčení, že je to potrebné na: odhalenie, prevenciu a riešenie podvodov či inej nezákonnej činnosti, ochranu nás, vás a iných osôb, a to aj v rámci vyšetrovania.

Vaše osobné údaje uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov spracúvania, prípadne tak dlho, ako ich musíme uchovávať podľa zákona. Vaše osobné údaje budú potom bezpečne vymazané alebo anonymizované takým spôsobom, aby ich viac nebolo možné spojiť s vašou osobou.

 

 1. Ako vás budeme informovať o zmenách týchto zásad?

Ak vykonáme akékoľvek významné zmeny týchto zásad, oznámime vám to prostredníctvom e-mailu a/alebo zverejnením tejto informácie na našej webovej lokalite.

 

 1. Ako kontaktovať spoločnosť VetFamily v prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov

Kedykoľvek nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese contact@vetfamily.com. Vo svojej správe uveďte okrem svojej žiadosti aj svoje meno, adresu, e-mail a telefónne číslo. Ak si nebudeme istí vašou totožnosťou, budeme vás kontaktovať a vyžiadame si ďalšie informácie.